ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกุดเลา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050016508571040050857
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดเลา
ชื่อ (อังกฤษ)BANKUDLAO SCHOOL
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดเลา
ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
kudlao.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.56178998
Longitude
102.4112357
Tabe 3
Tab 5