ข้อมูลสถานศึกษา
โนนฟันเรือบะยาววิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050007508701040050870
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนฟันเรือบะยาววิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)nonfunruabayawwittaya
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านบะยาว
ตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
081-6701030-nonfunruea.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.4752278
Longitude
102.2999412
Tabe 3
Tab 5