ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกกลางหนองแปน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050006508671040050867
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกกลางหนองแปน
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokklangnongpean
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกกลาง
ตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-260172-kokklangnongpaen.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.472455
Longitude
102.323594
Tabe 3
Tab 5