ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050001508811040050881
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Nongphaidusitprachason
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองไผ่
ตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43294784phaidusit@gmail.comnps.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.48834601
Longitude
102.3952526
Tabe 3
Tab 5