ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในโรงเรียน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในสำนักงาน

91

ศึกษานิเทศก์17 /19%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /11%
ลูกจ้างชั่วคราว8 /9%
พนักงานราชการ7 /8%
ธุรการโรงเรียน7 /8%
นักทรัพยากรบุคคล7 /8%
นักวิชาการศึกษา5 /5%
นักวิชาการเงินและบัญชี5 /5%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /5%
เจ้าพนักงานธุรการ5 /5%
ลูกจ้างประจำ5 /5%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2 /2%
นักวิชาการพัสดุ2 /2%
นักจัดการงานทั่วไป2 /2%
นิติกร1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /1%

ในโรงเรียน

1,961

ครู1164 /59%
ผู้อำนวยการโรงเรียน288 /15%
เจ้าหน้าที่ธุรการ202 /10%
พนักงานราชการ109 /6%
ครูอัตราจ้าง74 /4%
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ54 /3%
ครูธุรการโรงเรียน38 /2%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน16 /1%
ผู้ช่วยครู15 /1%
1 /0%

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0


ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.