ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในโรงเรียน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในสำนักงาน

91

ลูกจ้างชั่วคราว15 /16%
ศึกษานิเทศก์15 /16%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /11%
นักทรัพยากรบุคคล8 /9%
พนักงานราชการ8 /9%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /7%
นักวิชาการศึกษา5 /5%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /5%
เจ้าพนักงานธุรการ4 /4%
ลูกจ้างประจำ4 /4%
นักจัดการงานทั่วไป3 /3%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /2%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
นิติกร1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%

ในโรงเรียน

984

ผู้อำนวยการโรงเรียน328 /33%
ครู320 /33%
เจ้าหน้าที่ธุรการ201 /20%
ครูธุรการโรงเรียน79 /8%
พนักงานราชการ29 /3%
ครูอัตราจ้าง14 /1%
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ7 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน5 /1%
ผู้ช่วยครู1 /0%

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0


ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.