ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

เพศจำนวน
ชาย
หญิง
รวม0

ในโรงเรียน

เพศจำนวน
ชาย
หญิง
รวม0

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3
ผู้อำนวยการกลุ่ม10
ศึกษานิเทศก์17
นักจัดการงานทั่วไป2
เจ้าพนักงานธุรการ4
นักประชาสัมพันธ์1
นักวิชาการเงินและบัญชี6
นักทรัพยากรบุคคล10
นิติกร1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4
นักวิชาการศึกษา5
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1
พนักงานราชการ8
พนักงานธุรการ ส31
ครูธุรการโรงเรียน4
ลูกจ้างชั่วคราว6
พนักงานการศึกษา2
พนักงานธุรการ2
พนักงานพิมพ์ดีด1
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ1
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา1
ช่างสี ช.41
ยาม2
พนักงานจ้างเหมาบริการ1
รวม95

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน342
รองผู้อำนวยการโรงเรียน5
ครู308
ครูธุรการโรงเรียน86
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ8
พนักงานราชการ29
ครูอัตราจ้าง12
ผู้ช่วยครู1
เจ้าหน้าที่ธุรการ205
รวม996

ในสำนักงาน

วิทยฐานะจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วิทยฐานะจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน