ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

เพศจำนวน
ชาย
หญิง
รวม0

ในโรงเรียน

เพศจำนวน
ชาย
หญิง
รวม0

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3
ผู้อำนวยการกลุ่ม10
ศึกษานิเทศก์16
นักจัดการงานทั่วไป3
เจ้าพนักงานธุรการ3
นักประชาสัมพันธ์1
นักวิชาการเงินและบัญชี5
นักวิชาการพัสดุ1
นักทรัพยากรบุคคล8
นิติกร1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5
นักวิชาการศึกษา5
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1
พนักงานราชการ8
พนักงานธุรการ ส31
ครูธุรการโรงเรียน2
ลูกจ้างชั่วคราว7
พนักงานการศึกษา1
พนักงานธุรการ1
พนักงานพิมพ์ดีด1
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา1
ช่างสี ช.41
ยาม2
พนักงานจ้างเหมาบริการ1
รวม89

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน327
รองผู้อำนวยการโรงเรียน5
ครู310
ครูธุรการโรงเรียน82
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ8
พนักงานราชการ29
ครูอัตราจ้าง13
ผู้ช่วยครู1
เจ้าหน้าที่ธุรการ212
รวม987

ในสำนักงาน

วิทยฐานะจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วิทยฐานะจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน