วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2559 2560 2561 2562 2563


รายการปี 2559ปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563
ระดับปฐมวัย006,5165,954 -5626,016 62
ระดับประถมศึกษา0023,29123,086 -20522,661 -425
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น003,9023,739 -1633,515 -224
รวม0033,70932,779 -93032,192 -587
ห้องเรียน002,4402,451 112,459 8