วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี


2559 2560 2561 2562 2563


ห้องเรียนปี 2559ปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563
ระดับปฐมวัย00585581 -4578 -3
ระดับประถมศึกษา001,6361,657 211,670 13
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00219213 -6211 -2
รวม002,4402,451 112,459 8