ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

256

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

166

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 4 /2%
1.2. นร.1 - 20 5 /2%
1.3. นร.21 - 40 23 /9%
1.4. นร.21 - 60 49 /19%
1.5. นร.61 - 80 47 /18%
1.6. นร.81 - 100 20 /8%
1.7. นร.101 - 120 18 /7%
รร.ไม่มีนักเรียน

4

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

77

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

241

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

252

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

69

ตาราง

2,427

ห้องเรียน
-9
ตาราง

31,308

นักเรียน
-487
ตาราง
นร.ปฐมวัย

5,805

-91
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

22,135

-381
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

3,368

-15
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -37.26

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -30.00

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

1,060

ครูและบุคลากร

สนง.
91
รร.
969
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

1,060

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 4 /2%
ปฐมวัย - ประถมฯ172 /67%
ปฐมวัย - ม.ต้น69 /27%
ประถมฯ11 /4%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 166 /65%
ขนาดกลาง 86 /34%
ขนาดใหญ่ 4 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 166 /65%
ขนาดที่ 2 58 /23%
ขนาดที่ 3 18 /7%
ขนาดที่ 4 8 /3%
ขนาดที่ 5 6 /2%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายยงยุทธ พรหมแก้ว
 • นายสุขสันต์ คุ้มบัว
 • นายสุระพล สอนเสนา
 • นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม
 • นายภาณุมาศ บ้านเหล่า
 • นางผ่องพันธุ์ แพงบุดดี
 • นางกนกกาญจน์ ขุนบำรุง
 • นายจีรมิตร แสงเดือน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • กิตติศักดิ์ อำท้าว
256 โรงเรียน

7 อำเภอ
ชุมแพ

57 โรงเรียน

ตาราง
หนองเรือ

63 โรงเรียน

ตาราง
ภูเวียง

49 โรงเรียน

ตาราง
เวียงเก่า

11 โรงเรียน

ตาราง
หนองนาคำ

15 โรงเรียน

ตาราง
สีชมพู

46 โรงเรียน

ตาราง
ภูผาม่าน

15 โรงเรียน

ตาราง

17 เครือข่าย
ศูนย์เครือข่ายชุมแพ

9 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง

17 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน

16 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า

11 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู

16 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายดงชมพู

14 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง

16 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน

15 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ

15 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ

15 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์

19 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม

15 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน

16 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายบูรพา

16 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

15 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง

16 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายภูเวียง

16 โรงเรียน

ตาราง
120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.