ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

256

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

163

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

2

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

76

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

242

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

254

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

70

ตาราง

2,433

ห้องเรียน
-26
ตาราง

31,821

นักเรียน
-371
ตาราง
นร.ปฐมวัย

5,966

-50
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

22,530

-131
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

3,325

-190
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

37.26

O-NET ป.6 -1.14

สพฐ. 38.63

-1.37

ประเทศ 40.19

-2.93

ตาราง

30.00

O-NET ม.3 -1.40

สพฐ. 34.84

-4.84

ประเทศ 34.56

-4.56

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

1,077

ครูและบุคลากร

สนง.
90
รร.
987
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2565

ตาราง

1,077

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 2 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ172 /67%
ปฐมวัย - ม.ต้น70 /27%
ประถมฯ12 /5%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 163 /64%
ขนาดกลาง 88 /34%
ขนาดใหญ่ 5 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 163 /64%
ขนาดที่ 2 58 /23%
ขนาดที่ 3 22 /9%
ขนาดที่ 4 7 /3%
ขนาดที่ 5 6 /2%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2562 2563 2564
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายยงยุทธ พรหมแก้ว
 • นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม
 • นายสุระพล สอนเสนา
 • นายสุขสันต์ คุ้มบัว
 • นางธนิภา พันธุ์ศรี
 • นายจีรมิตร แสงเดือน
 • นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวา
 • นายจิตวัต แก้วทองคำ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • กิตติศักดิ์ อำท้าว
256 โรงเรียน

7 อำเภอ
ชุมแพ

57 โรงเรียน

ตาราง
หนองเรือ

63 โรงเรียน

ตาราง
ภูเวียง

49 โรงเรียน

ตาราง
เวียงเก่า

11 โรงเรียน

ตาราง
หนองนาคำ

15 โรงเรียน

ตาราง
สีชมพู

46 โรงเรียน

ตาราง
ภูผาม่าน

15 โรงเรียน

ตาราง

17 เครือข่าย
ศูนย์เครือข่ายชุมแพ

9 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง

17 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน

16 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า

11 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู

16 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายดงชมพู

14 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง

16 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน

15 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ

15 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ

15 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์

19 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม

15 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน

16 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายบูรพา

16 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

15 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง

16 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายภูเวียง

16 โรงเรียน

ตาราง
120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.