ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

258

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
163
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
242
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
70
ดูข้อมูล

0

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

2,459

ห้องเรียน

8
ดูข้อมูล

1,076

ครูและบุคลากร

สนง.
89
รร.
987
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ 2563

ดูข้อมูล

32,192

นักเรียน

-587
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
6,016
62
นร.ประถมศึกษา
22,661
-425
นร.ม.ต้น
3,515
-224
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 172 /67%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 70 /27%
ประถมศึกษา 14 /5%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น /0%
ไม่มีนักเรียน 2 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 163 /63%
ขนาดกลาง 90 /35%
ขนาดใหญ่ 5 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 163 /63%
ขนาดที่ 2 58 /22%
ขนาดที่ 3 23 /9%
ขนาดที่ 4 9 /3%
ขนาดที่ 5 5 /2%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2561 2562 2563
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • กิตติศักดิ์  อำท้าว
ชุมแพ

58 โรงเรียน

ดูข้อมูล
หนองเรือ

63 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ภูเวียง

49 โรงเรียน

ดูข้อมูล
เวียงเก่า

11 โรงเรียน

ดูข้อมูล
หนองนาคำ

15 โรงเรียน

ดูข้อมูล
สีชมพู

47 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ภูผาม่าน

15 โรงเรียน

ดูข้อมูล
120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version 2020.07