สถิติ/บริการ

589

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา14925.30%
ข้อมูลสถานศึกษา11118.85%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน518.66%
สถิติ/บริการ335.60%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด315.26%
แนวโน้ม จำนวน นร.315.26%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง233.90%
โครงการในโรงเรียน233.90%
ผลสอบ O-Net213.57%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน193.23%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
คณะกรรมการ183.06%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ162.72%
บุคลากรเกษียณอายุ132.21%
รายงานบริหารงบประมาณ101.70%
นร.จำแนกตามอายุ91.53%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง81.36%
นร.จำแนกตามความพิการ61.02%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส50.85%
นร.จำแนกตามสัญชาติ40.68%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.40.68%
นร.จำแนกตามศาสนา20.34%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน20.34%
ตรวจผลการเรียน นร.0-
ผลสอบ NT0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน