สถิติ/บริการ

290

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา5820.00%
ข้อมูลสถานศึกษา5117.59%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน3110.69%
สถิติ/บริการ217.24%
แนวโน้ม จำนวน นร.217.24%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง165.52%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด155.17%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน144.83%
โครงการในโรงเรียน134.48%
คณะกรรมการ134.48%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แผนอัตรากำลังข้าราชการ103.45%
ผลสอบ O-Net62.07%
นร.จำแนกตามอายุ51.72%
บุคลากรเกษียณอายุ41.38%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.31.03%
นร.จำแนกตามสัญชาติ31.03%
นร.จำแนกตามความพิการ20.69%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน20.69%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส10.34%
นร.จำแนกตามศาสนา10.34%
รายงานบริหารงบประมาณ0-
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-
ผลสอบ NT0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน