ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 26391
อนุบาล 399181
รวม151227 32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 15271
ประถมศึกษาปีที่ 22681
ประถมศึกษาปีที่ 3117181
ประถมศึกษาปีที่ 4125171
ประถมศึกษาปีที่ 594131
ประถมศึกษาปีที่ 6107171
รวม493180 -116
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 197161
มัธยมศึกษาปีที่ 24591
มัธยมศึกษาปีที่ 3129211
รวม252146 83

รวมทั้งสิ้น

8964153 11