ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22681
อนุบาล 387151
รวม101323 -102
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1114151
ประถมศึกษาปีที่ 274111
ประถมศึกษาปีที่ 3105151
ประถมศึกษาปีที่ 466121
ประถมศึกษาปีที่ 589171
ประถมศึกษาปีที่ 676131
รวม394483 -26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 16391
มัธยมศึกษาปีที่ 255101
มัธยมศึกษาปีที่ 384121
รวม191231 -23

รวมทั้งสิ้น

6869137 -1411