ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1-881
อนุบาล 237101
อนุบาล 33581
รวม62026 33
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 14371
ประถมศึกษาปีที่ 23471
ประถมศึกษาปีที่ 34151
ประถมศึกษาปีที่ 484121
ประถมศึกษาปีที่ 54151
ประถมศึกษาปีที่ 62571
รวม251843 -16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

313869 29