ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11671
อนุบาล 22351
อนุบาล 34261
รวม71118 -23
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 164101
ประถมศึกษาปีที่ 266121
ประถมศึกษาปีที่ 36281
ประถมศึกษาปีที่ 474111
ประถมศึกษาปีที่ 52241
ประถมศึกษาปีที่ 64261
รวม312051 -16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

383169 -39