ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 13361
อนุบาล 24481
อนุบาล 32-21
รวม9716 -53
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 14481
ประถมศึกษาปีที่ 21121
ประถมศึกษาปีที่ 33-31
ประถมศึกษาปีที่ 43361
ประถมศึกษาปีที่ 53141
ประถมศึกษาปีที่ 61121
รวม151025 66
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

241741 19