ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22241
อนุบาล 356111
รวม7815 -62
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 137101
ประถมศึกษาปีที่ 256111
ประถมศึกษาปีที่ 34371
ประถมศึกษาปีที่ 43251
ประถมศึกษาปีที่ 54481
ประถมศึกษาปีที่ 63-31
รวม222244 116
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

293059 58