ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2610161
อนุบาล 364101
รวม121426 112
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12351
ประถมศึกษาปีที่ 273101
ประถมศึกษาปีที่ 34481
ประถมศึกษาปีที่ 42241
ประถมศึกษาปีที่ 557121
ประถมศึกษาปีที่ 628101
รวม222749 -106
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

344175 18