ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 24591
อนุบาล 368141
รวม101323 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1107171
ประถมศึกษาปีที่ 2910191
ประถมศึกษาปีที่ 357121
ประถมศึกษาปีที่ 4137201
ประถมศึกษาปีที่ 599181
ประถมศึกษาปีที่ 6710171
รวม5350103 -96
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6363126 -98