ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 24481
อนุบาล 357121
รวม91120 -32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 183111
ประถมศึกษาปีที่ 2149231
ประถมศึกษาปีที่ 396151
ประถมศึกษาปีที่ 4612181
ประถมศึกษาปีที่ 5812201
ประถมศึกษาปีที่ 6137201
รวม5849107 -76
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6760127 -108