ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22-21
อนุบาล 31-11
รวม3-3 12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1----
ประถมศึกษาปีที่ 22-21
ประถมศึกษาปีที่ 31121
ประถมศึกษาปีที่ 41231
ประถมศึกษาปีที่ 52-21
ประถมศึกษาปีที่ 62351
รวม8614 -55
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

11617 -47 -1