ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 264101
อนุบาล 346101
รวม101020 -62
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1810181
ประถมศึกษาปีที่ 2912211
ประถมศึกษาปีที่ 31111221
ประถมศึกษาปีที่ 497161
ประถมศึกษาปีที่ 555101
ประถมศึกษาปีที่ 6713201
รวม4958107 -26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

5968127 -88