ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2116171
อนุบาล 35161
รวม16723 22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 177141
ประถมศึกษาปีที่ 287151
ประถมศึกษาปีที่ 375121
ประถมศึกษาปีที่ 45491
ประถมศึกษาปีที่ 537101
ประถมศึกษาปีที่ 694131
รวม393473 -46
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

554196 -28