ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12834622
อนุบาล 24038783
อนุบาล 358561144
รวม126128254 339
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 177701476
ประถมศึกษาปีที่ 2103761796
ประถมศึกษาปีที่ 388851735
ประถมศึกษาปีที่ 4731011745
ประถมศึกษาปีที่ 587831705
ประถมศึกษาปีที่ 685741595
รวม5134891,002 8232
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6396171,256 11541 4