ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1218291
อนุบาล 2148221
อนุบาล 31910291
รวม542680 -103
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11613291
ประถมศึกษาปีที่ 23120512
ประถมศึกษาปีที่ 32234562
ประถมศึกษาปีที่ 42218402
ประถมศึกษาปีที่ 51319321
ประถมศึกษาปีที่ 62419432
รวม128123251 210
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

182149331 -813 -1