ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 287151
อนุบาล 3125171
รวม201232 -62
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1156211
ประถมศึกษาปีที่ 2812201
ประถมศึกษาปีที่ 3616221
ประถมศึกษาปีที่ 4813211
ประถมศึกษาปีที่ 588161
ประถมศึกษาปีที่ 6209291
รวม6564129 126
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 176131
มัธยมศึกษาปีที่ 2116171
มัธยมศึกษาปีที่ 3159241
รวม332154 -113

รวมทั้งสิ้น

11897215 -511