ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2713201
อนุบาล 398171
รวม162137 -82
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1178251
ประถมศึกษาปีที่ 21522371
ประถมศึกษาปีที่ 31112231
ประถมศึกษาปีที่ 41014241
ประถมศึกษาปีที่ 5108181
ประถมศึกษาปีที่ 61812301
รวม8176157 -46
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 11516311
มัธยมศึกษาปีที่ 21910291
มัธยมศึกษาปีที่ 31212241
รวม463884 63

รวมทั้งสิ้น

143135278 -611