ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2-331
อนุบาล 31561
รวม189 -22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13251
ประถมศึกษาปีที่ 238111
ประถมศึกษาปีที่ 32351
ประถมศึกษาปีที่ 492111
ประถมศึกษาปีที่ 567131
ประถมศึกษาปีที่ 61341
รวม242549 16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

253358 -18