ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12-21
อนุบาล 23141
อนุบาล 31-11
รวม617 23
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13251
ประถมศึกษาปีที่ 23141
ประถมศึกษาปีที่ 33141
ประถมศึกษาปีที่ 42-21
ประถมศึกษาปีที่ 51561
ประถมศึกษาปีที่ 61121
รวม131023 46
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

191130 69 1