ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11341
อนุบาล 23471
อนุบาล 32131
รวม6814 13
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 164101
ประถมศึกษาปีที่ 237101
ประถมศึกษาปีที่ 365111
ประถมศึกษาปีที่ 474111
ประถมศึกษาปีที่ 546101
ประถมศึกษาปีที่ 64481
รวม303060 76
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

363874 89