ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12131
อนุบาล 23251
อนุบาล 34371
รวม9615 -43
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 177141
ประถมศึกษาปีที่ 268141
ประถมศึกษาปีที่ 3109191
ประถมศึกษาปีที่ 457121
ประถมศึกษาปีที่ 5610161
ประถมศึกษาปีที่ 6313161
รวม375491 36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 177141
มัธยมศึกษาปีที่ 282101
มัธยมศึกษาปีที่ 3138211
รวม281745 -213

รวมทั้งสิ้น

7477151 -2212