ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22351
อนุบาล 31121
รวม347 32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11121
ประถมศึกษาปีที่ 21121
ประถมศึกษาปีที่ 33251
ประถมศึกษาปีที่ 457121
ประถมศึกษาปีที่ 52131
ประถมศึกษาปีที่ 65161
รวม171330 -56
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

201737 -28