ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 13361
อนุบาล 23141
อนุบาล 365111
รวม12921 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12351
ประถมศึกษาปีที่ 22351
ประถมศึกษาปีที่ 34371
ประถมศึกษาปีที่ 43141
ประถมศึกษาปีที่ 52241
ประถมศึกษาปีที่ 66391
รวม191534 -16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

312455 -19