ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 261218
46%
118:1
อนุบาล 313821
54%
121:1
ระดับปฐมวัย192039
18%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 171118
10%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 2131730
17%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111223
13%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 4221335
20%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 5102131
18%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 6181937
21%
219:1
ระดับประถมศึกษา8193174
82%
1215:1
รวมทั้งสิ้น100113213
100%
1415:1