ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1-44
31%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 31-1
8%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 4-22
15%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5224
31%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6-22
15%
12:1
ระดับประถมศึกษา31013
100%
53:1
รวมทั้งสิ้น31013
100%
53:1