ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3-44
100%
14:1
ระดับปฐมวัย-44
16%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 11-1
5%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2213
14%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3-22
10%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4336
29%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5246
29%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6213
14%
13:1
ระดับประถมศึกษา101121
84%
64:1
รวมทั้งสิ้น101525
100%
74:1