ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2123
18%
13:1
อนุบาล 37714
82%
114:1
ระดับปฐมวัย8917
24%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 16410
19%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3549
17%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 43710
19%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 53912
22%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 6527
13%
17:1
ระดับประถมศึกษา252954
76%
69:1
รวมทั้งสิ้น333871
100%
89:1