ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2156
86%
16:1
อนุบาล 3-11
14%
11:1
ระดับปฐมวัย167
23%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1224
17%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2617
30%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 32-2
9%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4123
13%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5224
17%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6213
13%
13:1
ระดับประถมศึกษา15823
77%
64:1
รวมทั้งสิ้น161430
100%
84:1