ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2224
50%
14:1
อนุบาล 34-4
50%
14:1
ระดับปฐมวัย628
25%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 12-2
8%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2134
17%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3123
13%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4213
13%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5358
33%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6314
17%
14:1
ระดับประถมศึกษา121224
75%
64:1
รวมทั้งสิ้น181432
100%
84:1