ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 291726
57%
126:1
อนุบาล 391120
43%
120:1
ระดับปฐมวัย182846
15%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 18816
9%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 218927
16%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 3181028
16%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 4131831
18%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 5191837
22%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 6141933
19%
133:1
ระดับประถมศึกษา9082172
56%
725:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1171027
31%
127:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2201131
36%
131:1
มัธยมศึกษาปีที่ 320929
33%
129:1
มัธยมศีกษาตอนต้น573087
29%
329:1
รวมทั้งสิ้น165140305
100%
1225:1