ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2213
38%
13:1
อนุบาล 3325
63%
15:1
ระดับปฐมวัย538
22%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1314
14%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2213
11%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 32-2
7%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4527
25%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5156
21%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6246
21%
16:1
ระดับประถมศึกษา151328
78%
65:1
รวมทั้งสิ้น201636
100%
85:1