ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 215621
55%
121:1
อนุบาล 371017
45%
117:1
ระดับปฐมวัย221638
17%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 111718
15%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 2111021
17%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 313821
17%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 414822
18%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 591221
17%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 612820
16%
120:1
ระดับประถมศึกษา7053123
56%
621:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1161026
45%
126:1
มัธยมศึกษาปีที่ 210717
29%
117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 38715
26%
115:1
มัธยมศีกษาตอนต้น342458
26%
319:1
รวมทั้งสิ้น12693219
100%
1120:1