ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1516
19%
16:1
อนุบาล 2459
29%
19:1
อนุบาล 311516
52%
116:1
ระดับปฐมวัย201131
23%
310:1
ประถมศึกษาปีที่ 113720
19%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 26612
12%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 3101222
21%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 45611
11%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 510818
17%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111021
20%
121:1
ระดับประถมศึกษา5549104
77%
617:1
รวมทั้งสิ้น7560135
100%
915:1