ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2224
27%
14:1
อนุบาล 36511
73%
111:1
ระดับปฐมวัย8715
15%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1224
6%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 25611
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 32810
16%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 4628
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 59716
25%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 69514
22%
114:1
ระดับประถมศึกษา333063
64%
611:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17411
52%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2123
14%
13:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3617
33%
17:1
มัธยมศีกษาตอนต้น14721
21%
37:1
รวมทั้งสิ้น554499
100%
119:1