ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27411
55%
111:1
อนุบาล 3549
45%
19:1
ระดับปฐมวัย12820
15%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 15611
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 28513
16%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 3121022
27%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 47714
17%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 5358
10%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 65813
16%
113:1
ระดับประถมศึกษา404181
60%
614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1415
14%
15:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26511
31%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 371219
54%
119:1
มัธยมศีกษาตอนต้น171835
26%
312:1
รวมทั้งสิ้น6967136
100%
1112:1