ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 21-1
10%
11:1
อนุบาล 3729
90%
19:1
ระดับปฐมวัย8210
23%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1325
15%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2134
12%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
12%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4347
21%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5336
18%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6437
21%
17:1
ระดับประถมศึกษา161733
77%
66:1
รวมทั้งสิ้น241943
100%
85:1