ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2111021
50%
121:1
อนุบาล 315621
50%
121:1
ระดับปฐมวัย261642
23%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 1141125
18%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 2111122
15%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 311718
13%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 451520
14%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 5151328
20%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 6131629
20%
129:1
ระดับประถมศึกษา6973142
77%
624:1
รวมทั้งสิ้น9589184
100%
823:1