ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2538
35%
18:1
อนุบาล 37815
65%
115:1
ระดับปฐมวัย121123
18%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 18614
14%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 216622
22%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 3101222
22%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 47613
13%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 513518
18%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 68513
13%
113:1
ระดับประถมศึกษา6240102
82%
617:1
รวมทั้งสิ้น7451125
100%
816:1