ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 22-2
40%
12:1
อนุบาล 33-3
60%
13:1
ระดับปฐมวัย5-5
17%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 1314
16%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2257
28%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3213
12%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4325
20%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5213
12%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 63-3
12%
13:1
ระดับประถมศึกษา151025
83%
64:1
รวมทั้งสิ้น201030
100%
84:1